Про журнал

НАУКОВІ НОТАТКИ

ФАХОВИЙ МІЖВУЗІВСЬКИЙ ЗБІРНИК ЗА ГАЛУЗЯМИ ЗНАНЬ “ТЕХНІЧНІ НАУКИ”

ІНДЕКСУЄТЬСЯ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ!

Заснований 2009 року. Виходить щоквартально.

Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України про державну реєстрацію Серія КВ №15901-4373ПР від 13.11.2009 р.

Статті, опубліковані в журналі, зараховуються як фахові з технічних наук. Підстава: Наказ МОН України № 528 від 12.05.2015 року

ISSN: 24-15-39-66


Міжнародна індексація: РИНЦ (Российский индекс научного цитирования)

 Збірник видається англійською, українською та російською мовами (мова публікації – на вибір автора (-ів)).

Матеріали, що надходять для публікації в збірника проходять перевірку на плагіат та рекомендуються Вченою радою Луцького національного технічного університету до друку.

Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори статей.

Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення, зі збереженням авторського стилю та головних авторських висновків. Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших виданнях. У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.